СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА
header image

Език

English

Обхват на услугите

 • Текущо счетоводно отчитане
 • Своевременно и качествено обработване на счетоводните документи
 • Формиране и контрол на себестойността 
 • Управление на разходите и приходите
 • Управление на активите и материалните запаси
 • Управление на вземанията и задълженията
 • Оформяне на първични и вторични счетоводни документи
 • Разработване и поддържане в актуално състояние на счетоводна политика
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието
 • Изготвяне на междинни финансови отчети в съответствие с МСФО и НСФОМСП
 • Изготвяне на годишни    финансови отчети в съответствие с МСФО и НСФОМСП
 • Изготвяне на консолидирани фин.  отчети  в  съответствие с МСФО и НСФОМСП
 • Изготвяне на счетоводни справки за управлението
 • Участия при инвентаризация на активи и пасиви
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове
 • Данъчно планиране
 • Данъчна защита
 • Данъчни консултации
 • Трудово-правни консултации
 • Консултации по социално осигуряване
 • Консултации по прилагане на СИДДО
 • Становища по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси
 • Обезпечаване на одит на финансовите отчети
 • Дю дилиджънсcreated by WebStyle CMS
XHTML Standard CSS Standard
created by WebStyle CMS